O projekcie

Zadaniem Świadectwa Wiarygodności Produktu jest wskazanie wiarygodności produktu, z którego zamierza skorzystać Klient, lub który jest elementem procesu doradztwa finansowego. Podstawowymi kryteriami przy ocenie usługi i produktu finansowego są:

  • zrozumiałość zapisów w umowach,
  • poziom precyzji zdefiniowanych pojęć (brak dowolności interpretacji),
  • zgodność zapisów z obowiązującymi zapisami prawa,
  • możliwość wpływania Klienta na treść (zawartość) zapisów umowy,
  • uczciwość intencji dostawcy produktu przy formułowaniu zapisów umowy.

Rolą Europejskiej Federacji Doradców Finansowych nie jest rekomendacja produktu finansowego. Każdy produkt czy usługa ma swoje charakterystyczne cechy, które pasują do określonych Klientów i ich potrzeb. Rola  doboru odpowiedniego produktu leży po stronie Certyfikowanego Doradcy Finansowego. Świadectwo Wiarygodności Produktu określa w jakim stopniu dokumentacja produktu czy usługi jest czytelna i czy nie wprowadza Klienta w błąd.

 

Dokumentacja Świadectwa Wiarygodności Produktu

Procedura wydania Świadectwa Wiarygodności Produktu

  1. Złożenie wniosku o wydanie Świadectwa Wiarygodności Produktu.
  2. Złożenie dokumentacji produktu (dokumenty opisujące szczegółowo produkt, wzory umów itp.).
  3. Procedura Weryfikacyjna –  14 dni od dnia przyjęcia produktu do weryfikacji (komplet dokumentacji i potwierdzenie Kapituły o przyjęciu wniosku).
  4. Wydanie decyzji o nadaniu świadectwa bądź odrzuceniu wniosku.
  5. Przekazanie raportu z oceny i rekomendacji.